نخست وزیر هند درباره نوع جدید استعمار هشدار داد


تهران- ایرنا- نخست وزیر هند، گفت: اگر کشورهای دارای مواد معدنی حیاتی، نگهب، از زمین را به ،وان یک مسئولیت جه، در نظر نگیرند، رقابت تجاری به گونه‌ای است که خطر شکل گرفتن مدل جدید استعمار وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212277/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF